Performance as Publishing

— A is black, white, white, white, white